fbpx

Privacy disclaimer & cookiebeleid

Privacy disclaimer

1. Welke organisaties?

VZW JOETZ Limburg
Ondernemingsnummer: 0424.700.444
Maatschappelijke zetel: Capucienenstraat 10, 3500 Hasselt
Tel.: 011 27 85 15
E-mail privacy: privacy.322@devoorzorg.be

2. Jouw recht op privacy
VZW JOETZ Limburg (hierna: de VZW) verwerkt een aantal persoonsgegevens in het kader van de uitoefening van haar activiteiten. Zij is zich hiervan bewust en hecht veel belang aan het respect voor jouw privacy. De VZW houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming.(1)

Deze privacyverklaring is bedoeld om je op een transparante en duidelijke manier te informeren over hoe er binnen onze organisatie precies omgegaan wordt met jouw persoonsgegevens. Zo wordt er onder meer verduidelijkt op welke manier je persoonsgegevens verwerkt worden en over welke rechten je omtrent de verwerking van je persoonsgegevens beschikt.

We raden je aan om deze privacyverklaring zorgvuldig te lezen.​

(1) Verordening 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van Richtlijn 95/46/EG.

3. Verantwoordelijke voor de verwerking van persoonlijke gegevens
De VZW is de verantwoordelijke voor de verwerking van al je persoonsgegevens en ziet toe op de vertrouwelijkheid en veiligheid van deze gegevens.

Je kan alle gegevens van de VZW terugvinden onder punt 1 bovenaan.

4. Van wie worden persoonlijke gegevens verwerkt?
De persoonsgegevens die verwerkt worden zijn afkomstig van een aantal verschillende categorieën van betrokkenen.

 • Leden: Dit zijn alle personen die aangesloten zijn bij of klant zijn van de VZW.
 • Medewerkers: zowel interne als  externe, vrijwillige medewerkers,… .
 • Zorgverleners: artsen, verpleegkundigen, ziekenhuizen,… .
 • Leveranciers en dienstverstrekkers
 • Derden: Dit zijn alle personen die niet onder één van bovenstaande categorieën kunnen ingedeeld worden, maar die toch in contact komen met de VZW en waar bijgevolg persoonsgegevens van kunnen verwerkt worden (vb. sollicitanten).

5. Welke persoonlijke gegevens worden verwerkt?
In functie van de diensten waarop je beroep doet kan de VZW een aantal persoonsgegevens verwerken:​

 • Identificatiegegevens: naam, adres, telefoonnummer, rijksregisternummer …
 • Gevoelige persoonlijke gegevens: gezondheids- en medische gegevens, genetische gegevens …
 • Financiële en administratieve gegevens: loonsgegevens, bankrekeningnummer …
 • Beroepsgegevens
 • Fysieke gegevens
 • Psychische gegevens
 • Afbeeldingen
 • Karakteristieke gegevens: leeftijd, geslacht, burgerlijke staat …
 • Sociale gegevens: de gegevens die voortvloeien uit de kruispuntbank sociale zekerheid zoals historiek werkloosheid, derdebetalersattesten …
 • Digitale persoonsgegevens: e-mailadres, IP-adres …
 • Andere gegevens: Dit zijn gegevens die tevens noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van onze activiteiten of opgelegd werden door de wet (vb. gerechtelijke gegevens).

Alle persoonsgegevens die door ons verwerkt worden, werden ons ofwel door één van onze partnerorganisaties of door jou zelf verstrekt. Dit kan zowel via direct contact met onze diensten als via onze digitale kanalen, bijvoorbeeld het invullen van het contactformulier, gebruik website (cookies) …

6. Waarom worden persoonlijke gegevens verwerkt?
​Je persoonsgegevens worden voor verschillende doeleinden verwerkt, welke afhangen van de diensten waarop je beroep doet en/of je hoedanigheid (lid, medewerker, zorgverstrekker, bezoeker,…) waarin je met ons in contact komt.

A) Wettelijke verplichtingen
Wanneer je je aansluit bij de VZW, zullen een aantal gegevens noodzakelijk zijn voor de uitvoering van de wettelijke verplichtingen. Dit zijn o.a. alle gegevens die nodig zijn voor:

 • Het voldoen aan facturatieverplichtingen, zoals adres- contactgegevens;
 • Het voldoen aan subsidieverplichtingen, zoals naam en rijksregisternummer;
 • Het opmaken van fiscale attesten;
 • Het toegang verlenen tot de KSZ of andere overheidsplatformen;

B) Contractuele verplichtingen
Indien je lid wil worden van of beroep wil doen op de diensten van de VZW, zullen een aantal van je gegevens nodig zijn om dit lidmaatschap af te sluiten of om de diensten te verstrekken en efficiënt te laten verlopen.

De VZW kan daarom o.a. deze gegevens verwerken:

 • Naam en contactgegevens van nieuwe leden;
 • Contactgegevens voor deelnemers aan activiteiten;
 • Contactgegevens indien beroep wordt gedaan op een van de aangeboden diensten;
 • Medische gegevens in het kader van reizen voor hulp- en zorgbehoevenden;
 • Eetgewoontes of allergieën voor kinderopvang, reizen of activiteiten;
 • Lidmaatschap van een van de socialistische ziekenfondsen, om eventuele kortingen te voorzien;
 • Financiële gegevens, zoals bankrekeningnummer, wanneer facturen worden betaald of wanneer voor hulp bij inkopen wordt gekozen;
 • Persoonlijke identificatiegegevens, zoals naam en geboortedatum, voor inschrijvingen bij activiteiten zoals reizen, wedstrijden, sportevenementen;
 • Speciale voorzieningen in het kader van een beperking;
 • Contactgegevens van contacten in geval van nood of familieleden;
 • Gegevens over je loopbaan of opleiding wanneer je cursussen volgt;
 • …​ .

Deze opsomming dient enkel om je een beeld te geven van wat mogelijk verwerkt wordt. Enkel de gegevens die noodzakelijk zijn voor de uitvoering van de overeenkomst en de uitvoering van de diensten zullen verwerkt worden op basis van deze rechtsgrond.

Als de VZW deze gegevens niet verwerkt, en deze gegevens zijn nodig voor het uitvoeren van de overeenkomst, kan deze overeenkomst, hetzij lidmaatschap, hetzij dienstverlening, niet worden afgesloten. Het blijft nog steeds jouw beslissing om al dan niet je gegevens te verstrekken, maar de vzw kan niet worden verplicht om met onvolledige gegevens aan jouw behoeften te voldoen.

In sommige gevallen werken wij samen met externe partners om uitvoering te geven aan bepaalde diensten die de VZW aanbiedt. Wanneer je beroep wenst te doen op deze diensten, zullen de gegevens die noodzakelijke zijn om de dienst te kunnen uitvoeren, worden doorgegeven aan deze partners. Er wordt met hen steeds een verwerkersovereenkomst afgesloten voor de verwerking van de persoonsgegevens, opdat gegarandeerd wordt dat zij enkel de noodzakelijke persoonsgegevens verwerking en in overeenstemming met de geldende privacywetgeving.

C) Gerechtvaardigd belang
De VZW heeft als rechtspersoon enkele belangen die zij moet behartigen, niet alleen om de werking binnen de VZW vlot te laten verlopen, maar ook om de dienstverlening of jouw lidmaatschap zo aangenaam en vlot mogelijk te maken, om in te spelen op jouw huidige en toekomstige behoeften en om te leren uit de ervaringen die de VZW opdoet.

Onder het gerechtvaardigd belang hoort ook het versturen van nieuwsbrieven. De VZW wil haar leden op de hoogte houden van nieuws, ontwikkelingen en activiteiten van de VZW. Vandaar dat jouw gegevens gebruikt kunnen worden voor het versturen van nieuwsbrieven, weliswaar met een afweging tussen het belang van de VZW en jouw belang om niet overspoeld te worden nieuwsbrieven.

Om beide bovenstaande redenen verwerkt de vzw onder andere:

 • Jouw e-mailgegevens
 • Jouw adresgegevens, wanneer je aangeeft dat e-mail geen optie is.

D) Toestemming
Voor sommige gegevens en sommige verwerkingen zal de VZW jouw toestemming moeten vragen. Wij garanderen dat je jouw toestemming vrij, expliciet en geïnformeerd zal kunnen geven. Je hebt steeds het recht om jouw toestemming in te trekken, wat je kunt doen per post of per mail (privacy.322@devoorzorg.be).

Momenteel vraagt de VZW geen gegevens die niet wettelijk verplicht zijn, die nodig zijn voor het sluiten van een overeenkomst of die in het gerechtvaardigd belang zijn van de VZW en waarbij jij weinig nadeel ondervindt. Mocht dit veranderen, zal je steeds voldoende geïnformeerd worden voor je een beslissing maakt.

E) Ondersteunende activiteiten van elke vzw
De verwerking van je persoonsgegevens is ook mogelijk wanneer de VZW haar ondersteunende activiteiten uitoefent. Dit zijn o.a.:

 • Wanneer een audit plaatsvindt die een verbetering van de kwaliteit van onze diensten beoogt;
 • Voor het opvolgen van klachten of vragen;
 • Voor het analyseren van klachten of vragen op jaarbasis;
 • In het kader van studies om de leden, cliënten of klanten betere diensten aan te bieden
 • … .

7. Verstrekking aan derden
Het is mogelijk dat je gegevens door de VZW worden doorgegeven aan derde partijen, wanneer dit noodzakelijk is voor de uitvoering van één van de hierboven beschreven doeleinden of wettelijk verplicht is. Dit kan onder andere zijn aan:

Autoriteiten:

 • Openbaar ministerie (parketten en arbeidsauditoraten) en rechtbanken in geval van geschillen
 • De organen van de sociale zekerheid (RIZIV, FEDRIS, KSZ …) voor de uitoefening van hun wettelijke taken
 • De controledienst van belastingen in het kader van de uitoefening van hun wettelijke taken voor wat betreft fiscale attesten
 • Overheidsplatformen in geval van subsidie-aanvragen

Onze partnerorganisaties:

 • De Socialistische Mutualiteiten (zowel het Nationaal Verbond als de regionale federaties)
 • De andere socio-culturele organisaties behorend of verbonden met de Socialistische Mutualiteiten (Joetz, S-Plus, Viva-svv …)

Deze onderlinge uitwisseling wordt steeds geregeld door een verwerkersovereenkomst, zodat je gegevens zo veilig mogelijk blijven.

Deze uitwisseling gebeurt enkel wanneer dit nodig is om de dienstverlening efficiënt uit te oefenen, zoals wanneer Thuishulp op Thuisverpleging beroep moet doen om aan de zorgvraag te voldoen, of wanneer VFG in de databank van het NVSM checkt of het lid ook lid is van een socialistisch ziekenfonds in het kader van kortingen.

Deze uitwisseling gebeurt principieel ook enkel indien jij ook lid bent van de andere organisaties. Je gegevens worden niet gedeeld met organisaties waar je geen lid van bent.

Je kan ons steeds laten weten dat je deze deling met de partnerorganisaties liever niet ziet gebeuren. De VZW behoudt zich in dat geval wel het recht voor om de dienstverlening of het lidmaatschap stop te zetten, als het zonder gegevensdeling onmogelijk zou worden om aan je vraag te voldoen.

Externe partijen:

 • Onze advocaten en gerechtsdeurwaarders in geval van geschillen
 • De externe audits
 • IT-dienstverleners

We zijn ertoe gehouden om een verwerker te selecteren die de privacywetgeving respecteert en de passende organisatorische en technische maatregelen neemt die een correcte verwerking van persoonsgegevens waarborgen. Deze verwerkers worden daarom gekozen op basis van een voorafgaande vragenlijst en een verklaring op eer. Met elke verwerker wordt een verwerkersovereenkomst afgesloten zoals wettelijk verplicht is.

8. Verstrekking buiten de EU
Je persoonsgegevens kunnen worden doorgegeven buiten de EU, maar enkel in het geval dat:

 • Indien je dit in het kader van een overeenkomst vraagt
 • Noodzakelijk is voor uw vitale belangen
 • Je hiervoor uitdrukkelijke toestemming hebt verleend.

9. Bewaring
Je gegevens worden niet eindeloos bewaard. Afhankelijk van het type gegevens en de wettelijk verplichte bewaartermijnen, kunnen je gegevens 2 à 20 jaar bewaard worden. Zo zullen o.a.:

 • Je contactgegevens 1 jaar na het stopzetten van je lidmaatschap of na het eind van de dienstverlening verwijderd worden bij onze dienst marketing, zodat je geen marketing meer ontvangt;
 • De facturen die naar jou zijn verzonden 7 jaar worden bewaard na verzending, ingevolge wettelijk bepaalde bewaartermijnen;
 • Je medische gegevens 20 jaar na het laatste contact bewaard worden, zodat er opvolging kan gebeuren aan de hand van deze gegevens;
 • … .

10. Beveiliging
De VZW zorgt voor de waarborging van de vertrouwelijkheid van je persoonsgegevens. Alle gepaste technische maatregelen worden getroffen om voorvallen zoals aantasting, verlies, vernietiging, ontoegankelijkheid of openbaarmaking te voorkomen.

Indien er toch een gegevenslek zou ontstaan, zullen wij onze verantwoordelijkheid opnemen om dit zo snel mogelijk op te lossen en te registreren. In geval van ernstige gegevenslekken zal de toezichthoudende autoriteit op de hoogte gebracht worden, alsook de personen wiens gegevens het voorval betreft indien dit lek een ernstig gevaar voor deze laatsten zou kunnen uitmaken.​

11. ​Intern toezicht op de verwerking
De VZW waakt er over dat bij de verwerking van je persoonsgegevens steeds de vertrouwelijkheid en integriteit gewaarborgd wordt. Je gegevens zullen enkel verwerkt worden door de daarvoor bevoegde medewerkers of dienstverleners van de VZW en haar partnerorganisaties. Zij zijn allemaal gehouden tot professionele vertrouwelijkheid of het beroepsgeheim.

Onze vzw doet beroep op een functionaris voor gegevensbescherming.
Deze persoon houdt binnen de vzw’s toezicht op alle aspecten betreffende de persoonsgegevensverwerkingen, geeft advies inzake de verwerkingen van persoonsgegevens en is het aanspreekpunt voor de betrokkenen m.b.t. de uitoefening van hun rechten.

Functionaris voor gegevensbescherming
Capucienenstraat 10 – 3500 Hasselt
E-mail: privacy.322@devoorzorg.be

12. Je rechten als betrokkene
Wanneer er persoonsgegevens van jou verwerkt worden, beschik je over een aantal wettelijke rechten, dewelke hieronder opgesomd worden.

Om deze rechten te kunnen uitoefenen, dien je ons een elektronisch of schriftelijk verzoek te sturen. Het is mogelijk dat we je vragen een kopie van de voorkant van je identiteitskaart bij te voegen zodat wij je identiteit kunnen controleren in geval van twijfel. Op die manier wordt vermeden dat iemand anders jouw rechten uitoefent. Het weigeren om deze informatie te verstrekken kan leiden tot een weigering van je verzoek.

Na ontvangst zal je binnen de periode van één maand meegedeeld worden welk gevolg we aan je verzoek zullen geven. Indien het gaat om een complex verzoek, kan de termijn verlengd worden tot maximum 3 maanden. Je zal van deze verlenging op de hoogte worden gebracht.

Jouw contactgegevens kunnen gebruikt worden om met jou in contact te treden, hetzij om verduidelijking te vragen, hetzij om jou op de hoogte te houden van het verloop van jouw verzoek

Indien er conflicten zouden optreden met de privacy van andere personen of het doorgeven van de informatie door de wet verboden zou zijn, wordt dit eveneens steeds binnen de periode van één maand een verklaring gegeven.

A) Recht op toegang en informatie
Je kan ons op elk moment verzoeken om toegang te krijgen tot de persoonlijke gegevens die wij van jou bijhouden. Je hebt het recht op inzage in en kan eenmalig een gratis kopie krijgen van:

 • welke persoonlijke gegevens van je verwerkt worden,
 • wat de oorsprong is van de verwerkte gegevens,
 • waarvoor die verwerkt worden,
 • met welke categorieën van derden wij je persoonlijke gegevens delen,
 • wat de bewaartermijn is van de gegevens, en
 • hoe en welke persoonlijke gegevens automatisch verwerkt worden.

​Wij zijn wettelijk verplicht om jou deze informatie te bezorgen in hetzelfde formaat als dat van de vraag. Indien jij ons dus bijvoorbeeld via een schriftelijk verzoek om deze informatie vraagt, is de VZW gehouden om deze informatie schriftelijk aan te leveren.

B) Recht op correctie
Je hebt het recht om foutieve of onvolledige persoonlijke gegevens te laten corrigeren of aanvullen. We zorgen er dan voor dat de informatie zo snel mogelijk aangepast wordt.

​C) ​Recht op verwijdering

Indien je persoonlijke gegevens irrelevant, verouderd of niet meer noodzakelijk zijn voor het doel van de verwerking, kan je ons verzoeken om ze te verwijderen.

In bepaalde omstandigheden kunnen we geen gevolg geven aan zo’n verzoek. Dat is het geval wanneer je persoonlijke gegevens nog wel rechtmatig verwerkt mogen of moeten worden volgens de AVG.

Zo kunnen je gegevens niet verwijderd worden wanneer de verwerking gebeurt op basis van een wettelijke verplichting of met het oog op archivering in het algemeen belang, wetenschappelijk of historisch onderzoek of statistische doeleinden, en als een verwijdering deze doeleinden onmogelijk maakt of ernstig in het gedrang brengt.

D) Recht op verzet
1. Algemeen
Wanneer de verwerking van je persoonlijke gegevens louter gebaseerd is op de gerechtvaardigde belangen van de Socialistische Mutualiteiten en je hiermee niet akkoord gaat, mag je je verzetten tegen deze verwerking. Dien hiervoor een schriftelijk bezwaar in.

Als het gaat over dwingende gerechtvaardigde belangen, is er geen verzet mogelijk.

2. Geautomatiseerde verwerkingen
Er zijn verwerkingen van je persoonlijke gegevens die volledig geautomatiseerd gebeuren. Als op basis hiervan geïndividualiseerde beslissingen genomen worden of beslissingen met individuele gevolgen, kan je je hiertegen verzetten. In de plaats van een geautomatiseerde beslissing, kan je de tussenkomst van een medewerker vragen.

We kunnen niet ingaan op je verzoek als de geautomatiseerde besluitvorming gebaseerd is op een wettelijke bepaling of je eigen uitdrukkelijke toestemming.

E) Intrekken van toestemming

Wanneer de verwerking van je persoonlijke gegevens louter en alleen gebaseerd is op je toestemming en er geen andere rechtsgrond voorhanden is, kan je jouw toestemming op elk moment intrekken. Je hoeft geen reden op te geven.

Je persoonlijke gegevens zullen dan niet verder verwerkt worden voor de doeleinden waarvoor de toestemming werd ingetrokken.

F) Recht op overdraagbaarheid van gegevens
Je hebt het recht om ons te vragen een kopie van de door jou verstrekte persoonlijke gegevens over te maken aan een andere instelling of een derde in een formaat dat makkelijk overdraagbaar is. Dit geldt enkel voor persoonlijke gegevens die je ons verstrekt hebt en die via geautomatiseerde processen verwerkt worden en voor zover dit niet in strijd is met de wetgeving en deze overdracht van gegevens de privacy van anderen niet nadelig beïnvloedt.

G) Weigering
In de wet zijn een aantal weigeringsgronden opgesomd. Dit betekent dat in een beperkt aantal gevallen de VZW niet gehouden is om aan je verzoek te voldoen. Je zal hier vanzelfsprekend van op de hoogte worden gebracht via een gemotiveerd antwoord.

13. Klachten
Indien je een verzoek hebt gestuurd betreffende jouw persoonsgegevens en je niet tevreden bent over de afhandeling daarvan, kan je een klacht indienen door een brief te schrijven of e-mail te sturen naar onze functionaris voor gegevensbescherming. Deze zal dan jouw klacht behandelen en je op de hoogte houden van het verdere verloop en de genomen acties.

Voldoet de afhandeling niet aan je verwachtingen? Je hebt steeds het recht om een klacht neer te leggen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit. Dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebeid van privacy bescherming. Zij zullen je klacht verder onderzoeken en voorzien in een bemiddelingsprocedure.

Gegevensbeschermingsautoriteit
Drukpersstraat 35, 1000 Brussel
Tel. +32 (0)2 274 48 00
E-mail: contact@apd-gba.be

14. Wijziging privacyverklaring
De wetgeving en onze diensten wijzigen regelmatig. Daarom is onze privacyverklaring nooit helemaal klaar. We behouden ons dan ook het recht voor om deze privacyverklaring op elk moment te wijzigen en raden je aan om regelmatig de nieuwste versie te lezen.​


VZW JOETZ LIMBURG – COOKIEPOLICY

VZW JOETZ Limburg
Ondernemingsnummer: 0424.700.444
Maatschappelijke zetel: Capucienenstraat 10, 3500 Hasselt
Tel.: 011 27 85 15
E-mail privacy: privacy.322@devoorzorg.be

We gebruiken cookies om ervoor te zorgen dat onze website goed functioneert en om jouw gebruikerservaring te verbeteren.

Je kan erop rekenen dat we je privacy te allen tijde beschermen. Wij respecteren de geldende privacywetgeving waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG), de Europese e-privacyrichtlijn en de Belgische privacywetgeving.

Wat zijn cookies?

Cookies zijn (kleine) bestanden die worden aangemaakt door een website die je bezoekt. Jouw toestel (computer, tablet, smartphone,…) bewaart deze bestanden en stuurt bij een volgend bezoek aan de website de inhoud ervan terug naar de website.

Meer informatie over hoe cookies werken in de browser die je gebruikt, kan je terugvinden in de handleiding van jouw browser.

Hoe cookies beheren?

Bij het bezoeken van onze website krijg je de vraag om specifieke types cookies al dan niet te aanvaarden. Wanneer je geen expliciete toestemming hebt gegeven, worden de cookies dan ook niet geplaatst. Noodzakelijke cookies daarentegen zullen echter steeds geplaatst worden, omdat ze nodig zijn voor de werking van onze website.

Het gebruik van cookies kan je ook beheren via jouw browserinstellingen. Als je bv. niet wil dat onze website (bepaalde) cookies plaatst op jouw toestel, dan kan je dat hier instellen. Het is ook mogelijk om reeds op jouw toestel geplaatste cookies te verwijderen.

Wanneer het gebruik van cookies wordt uitgeschakeld of bestaande cookies worden verwijderd, kan het voorkomen dat onze website niet optimaal functioneert of bepaalde onderdelen van de website niet toegankelijk zijn.

Welke cookies gebruiken we?

Hieronder kan je een overzicht vinden van de cookies die we op onze website gebruiken.

Noodzakelijke cookies

Functionele en essentiële cookies

Deze cookies zijn noodzakelijk voor het goed functioneren van onze website en draaien steeds op onze website.

Hierdoor kunnen we de informatie op onze website afstemmen op het aanbod dat beschikbaar is voor jouw regio.
Door ons gebruikte functionele cookies zijn bijv. de “STXKEY_RegioCookie” waarmee we jouw provinciekeuze opslaan en de “ConsentCookie” waarmee jouw cookievoorkeuren worden bijgehouden. Zo moet je bij een volgend bezoek niet opnieuw die keuze maken en zo krijg je steeds de juiste informatie voor jouw regio te zien (het aanbod kan immers verschillen tussen per regio/provincie).

Optionele cookies

Statistische en analytische cookies

Deze cookies laten ons toe om jouw bezoek aan onze website te analyseren. Voor het plaatsen van deze cookies vragen wij steeds jouw toestemming.

We maken op onze website gebruik van “Google Analytics”. Op basis van deze informatie kunnen we onze website optimaliseren. We houden bv. bij hoe dikwijls pagina’s gemiddeld bekeken worden, hoe ze gevonden worden of hoe lang ze bekeken worden. Deze cookies worden door Google geplaatst. Google respecteert de wetgeving inzake gegevensbescherming. Dat kan je ook terugvinden op hun website.

Marketingcookies

Deze cookies helpen ons en de derde partijen waar we mee samenwerken om doelgroepen op te stellen voor gerichte marketingcampagnes. Voor het plaatsen van deze cookies vragen wij steeds jouw toestemming.

Op basis van je surfgedrag op onze website kan je zo aangepaste advertenties aangeboden krijgen op andere websites, in sociale media of in nieuwsbrieven. Als je deze cookies weigert, krijg je enkel algemene advertenties te zien.

Deze cookies registreren alleen gegevens over je surfgedrag. Persoonlijke gegevens, zoals de gegevens die je invult in een formulier of medische gegevens, worden in geen geval geregistreerd door deze cookies.

Wat doen deze cookies?

 • Google Analytics Remarketing & DoubleClick: deze cookies zorgen ervoor dat je na een bezoek op onze website aangepaste advertenties te zien krijgt. Google respecteert de wetgeving inzake gegevensbescherming. Dat kan je nalezen op hun website.
 • Facebook: de Facebook-pixel gebruiken we om doelgroepen te bepalen voor onze Facebookadvertenties en om onze Facebookadvertenties te analyseren. Lees na hoe Facebook hier mee omgaat.

Deze cookies worden gedurende maximum 1 jaar bewaard.

.

.

.

De privacy disclaimer en het cookiebeleid werden laatst gewijzigd op 20 april 2021.